Διαδικασία καταβολής του επιδόματος των 300 ευρό. Print
Wednesday, 30 July 2008 14:06

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον Δ/ντη του σχολείου με την οποία ζητά την καταβολή του επιδόματος των 300? (εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλό εισόδημα). Στην αίτηση περιγράφονται υποχρεωτικά  όλα τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., IBAN Τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας), μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Ακριβές αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η ενίσχυση ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους αν κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα . Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι υποχρεωμένος στην καταβολή φορολογικής δήλωσης θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση όπου θα το αναφέρει και η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από την οικεία  ΔΟΥ.

Β. Πιστοποιητικό (πρόσφατο) οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου

Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει την οικονομική ενίσχυση άλλη φορά.

 

Ο Δ/ντής του Σχολείου (όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος) εκδίδει την μοναδική βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση της προηγούμενης χρονιάς και η εγγραφή του μαθητή για τη νέα σχολική χρονιά.

Η βεβαίωση μαζί με τα δικαιολογητικά και την αίτηση του ενδιαφερόμενου διαβιβάζονται από τον Δ/ντή του Σχολείου στην Δ/νση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας .

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

1. ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ 2011)

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ

3. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ , ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Οι αιτήσεις για την βεβαίωση φοίτησης  είναι μια για κάθε παιδί .

2. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται  στο σχολείο σας

3. Οι κάθε βεβαίωση  έχει δικό της αριθμό πρωτοκόλλου .

4. Έλεγχος του Εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το οικονομικό έτος (2012)

Υπόδειγμα αίτησης βεβαίωσης φοίτησης

ΦΕΚ με την ανακοίνωση του επιδόματος

Ανακοίνωση από τον υπουργό