Είσοδος ΜελώνHome Νέα-Ημερολόγιο Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013
Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013»

 

Tο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θέτοντας ως στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, ενισχύει το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, εφαρμόζοντας το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Ο Προγραμματισμός Λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιους και λοιπές διατάξεις του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Επισημαίνουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπ? αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/16-6-2-2011, τ.Β?) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/ Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΕΑΕΠ».

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος το σχολικό έτος 2012-2013, τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και οι Δ/νσεις Π.Ε. θα πρέπει να τηρήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Έως τις 14-6-2012 να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, με απαραίτητη τη δυνατότητα συμμετοχής του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος θα συνεισφέρει στην ενημέρωση των γονέων. Στις ενημερωτικές συναντήσεις θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα του Ολοήμερου Προγράμματος των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), να αναλυθούν οι στόχοι του και να επισημανθούν τα ακόλουθα:

  • Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στο Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων θα πρέπει να είναι δεκαπέντε (15) μαθητές.
  • Oι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης των γονέων / κηδεμόνων τους.
  • Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών, εφόσον το επιλέξουν.
  • Η δυνατότητα ενδιάμεσης αποχώρησης των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες κατά την εγγραφή τους.
  • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) είναι δέκα (10) μαθητές.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών που εγγράφονται στην Α? Δημοτικού αναφορικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

2. Έως τις 21-6-2012 να έχει κατατεθεί, συμπληρωμένο, στις σχολικές μονάδες το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ» από όσους γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ),  που θα  λειτουργήσουν  Τμήματα  Ολοήμερου κατά  το  σχολικό έτος 2012-2013,θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, έως τις 29-6-2012, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πίνακα 1 καθώς και τον «Πίνακα Διδακτικών Αντικειμένων»

3. Έως τις 8-7-2012 οι Διευθύνσεις Π.Ε., ύστερα από έλεγχο και επεξεργασία των πινάκων που θα υποβάλουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μόνο τους πίνακες 2 και 4 με τα στοιχεία των σχολικών μονάδων της Δ/νσης, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και θα λειτουργήσουν Ολοήμερα Τμήματα το σχολικό έτος 2012-2013. Ο πίνακας 3 να παραμείνει στις Διευθύνσεις Π.Ε για τον έγκαιρο υπολογισμό των απαιτούμενων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

4. Όλοι οι πίνακες  κοινοποιούνται και στους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 21 Ιουνίου 2012, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Ολοήμερων Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και να τηρήσουν αυστηρά το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Επίσης, να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

 

Αίτηση - Δήλωση γονέα 2012-13

Προγραμματισμός ΕΑΕΠ Ιουνίου 2012 Πίνακες

 

Ψηφοφορία

Ποιοί είναι οι Καλύτεροι Μαθητές;
 

Επισκεψιμότητα

Έχουμε 8 guests online


Τελευταία Νέα

Δημοφιλή Άρθρα


Copyright 2012 Western Computer Services.