Είσοδος ΜελώνHome
Διαδικασία καταβολής του επιδόματος των 300 ευρό. PDF Print E-mail
Wednesday, 30 July 2008 14:06

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον Δ/ντη του σχολείου με την οποία ζητά την καταβολή του επιδόματος των 300? (εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλό εισόδημα). Στην αίτηση περιγράφονται υποχρεωτικά  όλα τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., IBAN Τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας), μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Ακριβές αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η ενίσχυση ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους αν κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα . Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι υποχρεωμένος στην καταβολή φορολογικής δήλωσης θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση όπου θα το αναφέρει και η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από την οικεία  ΔΟΥ.

Β. Πιστοποιητικό (πρόσφατο) οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου

Γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει την οικονομική ενίσχυση άλλη φορά.

 

Ο Δ/ντής του Σχολείου (όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος) εκδίδει την μοναδική βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται η επιτυχής παρακολούθηση της προηγούμενης χρονιάς και η εγγραφή του μαθητή για τη νέα σχολική χρονιά.

Η βεβαίωση μαζί με τα δικαιολογητικά και την αίτηση του ενδιαφερόμενου διαβιβάζονται από τον Δ/ντή του Σχολείου στην Δ/νση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας .

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

1. ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ 2011)

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ

3. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ , ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Οι αιτήσεις για την βεβαίωση φοίτησης  είναι μια για κάθε παιδί .

2. Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται  στο σχολείο σας

3. Οι κάθε βεβαίωση  έχει δικό της αριθμό πρωτοκόλλου .

4. Έλεγχος του Εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το οικονομικό έτος (2012)

Υπόδειγμα αίτησης βεβαίωσης φοίτησης

ΦΕΚ με την ανακοίνωση του επιδόματος

Ανακοίνωση από τον υπουργό

 
Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013
Friday, 22 June 2012 08:52

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013»

 

Tο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θέτοντας ως στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, ενισχύει το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, εφαρμόζοντας το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Ο Προγραμματισμός Λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιους και λοιπές διατάξεις του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Επισημαίνουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπ? αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/16-6-2-2011, τ.Β?) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/ Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΕΑΕΠ».

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος το σχολικό έτος 2012-2013, τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και οι Δ/νσεις Π.Ε. θα πρέπει να τηρήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Έως τις 14-6-2012 να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, με απαραίτητη τη δυνατότητα συμμετοχής του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος θα συνεισφέρει στην ενημέρωση των γονέων. Στις ενημερωτικές συναντήσεις θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα του Ολοήμερου Προγράμματος των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), να αναλυθούν οι στόχοι του και να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 • Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στο Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων θα πρέπει να είναι δεκαπέντε (15) μαθητές.
 • Oι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης των γονέων / κηδεμόνων τους.
 • Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών, εφόσον το επιλέξουν.
 • Η δυνατότητα ενδιάμεσης αποχώρησης των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες κατά την εγγραφή τους.
 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) είναι δέκα (10) μαθητές.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών που εγγράφονται στην Α? Δημοτικού αναφορικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

2. Έως τις 21-6-2012 να έχει κατατεθεί, συμπληρωμένο, στις σχολικές μονάδες το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ» από όσους γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ),  που θα  λειτουργήσουν  Τμήματα  Ολοήμερου κατά  το  σχολικό έτος 2012-2013,θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, έως τις 29-6-2012, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πίνακα 1 καθώς και τον «Πίνακα Διδακτικών Αντικειμένων»

3. Έως τις 8-7-2012 οι Διευθύνσεις Π.Ε., ύστερα από έλεγχο και επεξεργασία των πινάκων που θα υποβάλουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μόνο τους πίνακες 2 και 4 με τα στοιχεία των σχολικών μονάδων της Δ/νσης, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και θα λειτουργήσουν Ολοήμερα Τμήματα το σχολικό έτος 2012-2013. Ο πίνακας 3 να παραμείνει στις Διευθύνσεις Π.Ε για τον έγκαιρο υπολογισμό των απαιτούμενων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

4. Όλοι οι πίνακες  κοινοποιούνται και στους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 21 Ιουνίου 2012, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Ολοήμερων Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και να τηρήσουν αυστηρά το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Επίσης, να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

 

Αίτηση - Δήλωση γονέα 2012-13

Προγραμματισμός ΕΑΕΠ Ιουνίου 2012 Πίνακες

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2012-2013
Friday, 22 June 2012 06:57

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: «Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά ? Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το Σχολικό Έτος 2012-2013»

 

Για τον Προγραμματισμό Λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών-Νηπιαγωγείων), οι Σχολικές Μονάδες και οι Δ/νσεις Π.Ε. θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ισχύουσα Νομοθεσία (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και λοιπές διατάξεις του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) και ειδικότερα τις υπ? αριθμ. Φ12/520/61575/Γ1/ 30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/16.6.2011 τ.Β?) και Φ12/530/62626/Γ1/2.6.2011 (ΦΕΚ 1345/16.6.2011 τ.Β?) Υπουργικές Αποφάσεις. Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος το σχολικό έτος 2012-2013, τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και οι Δ/νσεις Π.Ε. θα πρέπει να τηρήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

 

1. Έως τις 14-6-2012 να πραγματοποιηθούν οι ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

1.1 Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Στα 6/θ και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων- φοιτούντων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) μαθητές.
 • Στα 6/θέσια και κάτω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των δεκαπέντε (15) εγγεγραμμένων ? φοιτούντων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα,  να δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας του, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός φοιτούντων στη σχολική μονάδα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές.
 • Προκειμένου οι μαθητές να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, προϋπόθεση είναι οι γονείς να προσκομίσουν βεβαίωση για την εργασιακή τους κατάσταση (εργασίας ή ανεργίας).
 • Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών, εφόσον το επιλέξουν.
 • Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία θα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί κατά την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 • Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος θα συγκροτούνται με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων, λαμβάνοντας υπόψη τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης.
 • Ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00) σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία είναι πέντε (5) μαθητές.

Στις συναντήσεις μπορεί να καλείται ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος θα συνεισφέρει στην ενημέρωση των γονέων και στην επίλυση των όποιων προβλημάτων.

1.2 Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Για την εγγραφή των νηπίων / προνηπίων στο Ολοήμερο Τμήμα δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης γονέων ? κηδεμόνων.
 • Ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων ? φοιτούντων για τη λειτουργία Ολοήμερου Τμήματος είναι επτά (7) νήπια/προνήπια .
 • Ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης είναι πέντε (5) νήπια πρώτης ηλικίας.
 • Στα συστεγαζόμενα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων νηπίων ? προνηπίων για φοίτηση σε Ολοήμερο Τμήμα είναι μικρότερος των επτά (7), συγκροτούνται κοινά τμήματα.
 • Το Ωράριο Λειτουργίας του Ολοήμερου Τμήματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών, εφόσον το επιλέξουν.

Στις συναντήσεις μπορεί να καλείται ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος θα συνεισφέρει στην ενημέρωση των γονέων και στην επίλυση των όποιων προβλημάτων.

2. Έως τις 21-6-2012  να έχουν κατατεθεί στις σχολικές μονάδες:

 • «ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (1)», από όσους γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 • Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (2)»,  από όσους γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα  παιδιά τους στο Ολοήμερο Τμήμα.
 • Με ευθύνη των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων θα πρέπει να δίνονται στους γονείς τα έντυπα «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ» (1) ή (2) που επισυνάπτονται. Επίσης το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ», καθώς και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης για εγγραφή μαθητή σε Ολοήμερο Τμήμα, θα πρέπει να είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση των γονέων.
 • Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, καθώς και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα κατά το προσεχές Σχολικό Έτος 2012-2013, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, έως τις 29-6-2012, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα ακόλουθα: Τους πίνακες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 (Δημοτικά Σχολεία), Τους πίνακες Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5 (Νηπιαγωγεία), Ονομαστική κατάσταση των μαθητών ανά τάξη, που έχουν εγγραφεί για φοίτηση στα   Ολοήμερα Τμήματα, με τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό τους.

3. Το αργότερο έως τις 8-7-2012 οι Διευθύνσεις Π.Ε., ύστερα από έλεγχο και επεξεργασία των πινάκων θα υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.:

 • Τους πίνακες Δ2 και Ν2 με τα στοιχεία των σχολικών μονάδων της Δ/νσης που θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα το προσεχές Σχολικό Έτος 2012-2013. Στους πίνακες αναφέρονται και τα συγκεντρωτικά ανά Δ/νση Π.Ε. στοιχεία.
 • Τους πίνακες Δ3 και Ν3, που αναφέρονται στις προτάσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. για τον Ορισμό Νέων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Νέων Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.
 • Τους πίνακες Δ4 και Ν4, που αναφέρονται στις προτάσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. για τον Ορισμό Νέων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής και Νέων Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγωγής.
 • Τους πίνακες Δ5 και Ν5, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των Δημοτικών Σχολείων και   Νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα κατά το προσεχές Σχολικό Έτος 2012-2013, ανά  Δ/νση Π.Ε.
 • Όλοι οι πίνακες  κοινοποιούνται και στους Περιφερειακούς Διευθυντές Π.Ε.  &   Δ.Ε.
 • Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. καθώς και οι Διευθύνσεις Π.Ε., κατά την υποβολή  των   αιτημάτων τους για αναπληρωτές, να λάβουν υπόψη και τις ανάγκες του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που θα εργαστούν στο Ολοήμερο ανήκουν στο σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.

 

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 21 Ιουνίου 2012, για εγγραφή μαθητή σε ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν γραπτής έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Παρακαλούνται τα στελέχη της εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Ολοήμερων Σχολείων και να τηρήσουν αυστηρά το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα.

Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί  που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

 

Αίτηση - Δήλωση γονέα 2012-13

Προγραμματισμός Ιουνίου 2012 Πίνακες-Πρότυπο

 

 
Υπουργείο Παιδείας: Από 1-21 Ιουνίου οι εγγραφές των μαθητών PDF Print E-mail
Saturday, 07 July 2007 09:54

 

Οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2012-13 αρχίζουν την Παρασκευή 1 Ιουνίου και λήγουν τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2012. (Π.Δ. 200  & 201/98 καθώς και Ν.2817/2000).

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται κατ? απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια που συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών (που γεννήθηκαν, δηλαδή, το έτος 2007), για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις  μπορούν να εγγραφούν προνήπια (που γεννήθηκαν το έτος 2008), για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική (μπορούν να εγγραφούν και στους παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές/τριες ηλικίας που συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2006).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:


ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
1.    Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
2.    Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.

3.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Προϊσταμένου/ης ή του Διευθυντή/ντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).

4.    Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).

5.    *Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).

6.    *Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).

7.    *Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).


Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας:

Α.Το πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης που απαιτείται για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο, καθώς και τα πιστοποιητικά καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης, που απαιτούνται για την  εγγραφή των μαθητών στην Α τάξη του δημοτικού Σχολείου , για το σχολικό έτος 2012-13 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Επιπροσθέτως   τα παιδιά  σχολικής ηλικίας  μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο.

Β. Τα  ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ, με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους , μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς   των παραπάνω  ειδικοτήτων , των Μονάδων Υγείας (μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού 184 ?η όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ) και στους συμβεβλημένους γιατρούς με τον οργανισμό, για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων υγείας  , καθώς και τους Ατομικού Δελτίου Υγείας.

 

 

Ψηφοφορία

Ποιοί είναι οι Καλύτεροι Μαθητές;
 

Επισκεψιμότητα

Έχουμε 1 guest online


Τελευταία Νέα

Δημοφιλή Άρθρα


Copyright 2012 Western Computer Services.